Logo Sawo-Met
Ralston

Projekt POIG Działanie: 8.2

PARP-logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

„Dotacje na innowacje”

 

 

 


INFORMACJA O PROJEKCIE:

 

Platforma wymiany  danych B2B usprawniająca procesy biznesowe

pomiędzy firmą Sawo-met Sp. z o.o. a partnerami handlowymi

umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-248/12-00

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

Opis i cel projektu:

 

Projekt zakłada wdrożenie systemu wymiany danych, składający się z sześciu modułów funkcjonalnych dla potrzeb automatyzacji procesów składania zamówień i rozliczeń zachodzących pomiędzy firmą Sawo-met Sp. z o.o. a partnerami handlowymi. W ramach projektu zostaną opracowane rozwiązania, które poprawią organizację współpracy, przyczynią się do usystematyzowania oraz przyspieszenia przepływu informacji pomiędzy firmą Sawo-met Sp. z o.o. i jej partnerami. Zaplanowane rozwiązania informatyczne zostaną opracowane i wdrożone w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowania zgłoszone przez wszystkie strony współpracujące.

W rezultacie wdrożenia zakupionego oprogramowania oraz platformy serwerowej powstanie innowacyjny system informatyczny, dzięki któremu nastąpi kompleksowe, automatyczne i powszechne zastosowanie Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI oraz przepływ dokumentów potwierdzanych przez zaawansowany podpis elektroniczny.

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Leszek Hepner tel. 22 330 07 99

 

www.parp.gov.pl

www.web.gov.pl

 

 


Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2013r.

Przedmiot zapytania: Dostawa i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu w ramach projektu pn. „Platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą Samo-met Sp. z o.o. a partnerami handlowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B, Umowa o dofinansowanie o numerze: UDA-POIG.08.02.00-14-248/12-00 zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe SAWO MET – Działanie 8.2 pdf

Dokumentacja techniczna: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

Wzór Formularza ofertowego: Załącznik nr 2 Wzór Formularza ofertowego (plik pdf)

Oświadczenie Oferenta: Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta o spełnianiu… (plik pdf)